TOP5 - công cụ nghiên cứu và phân tích từ khóa miễn phí

TOP5 Công cụ phân tích từ khóa miễn phí

Có nhiều công cụ phân tích từ khóa miễn phí mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu và nghiên cứu từ khóa. Top 5 công cụ phân tích từ khóa miễn phí sau đây ít nhiều giúp bạn xác định đúng từ khóa chính, phụ cho dự án của chính mình. Top 5 công cụ phân tích từ khóa đó là: Google Keyword Planner, Google Trends, Ubersuggest, Keyword Surfer, AnswerThePublic.