lập trình giỏ hàng từ javascript đến jquery, dom, array

Lập trình giỏ hàng thật dễ dàng từ Javascript đến jQuery

Jquery được hiểu như một thư viện được tạo ra từ ngôn ngữ lập trình JavaScript, giúp cho việc xây dựng chức năng trở nên thuận tiện và đơn giản hơn. Bởi vậy có thể coi Jquery như một công cụ JavaScript, được thiết kế Xem thêm